Home » » รวมดนตรีบรรเลงเพลงไทยภาคใต้ บรรเลงดนตรีไทยภาคใต้ Thai Musical Classic

รวมดนตรีบรรเลงเพลงไทยภาคใต้ บรรเลงดนตรีไทยภาคใต้ Thai Musical Classic

รวมบรรเลงดนตรีไทยภาคใต้ ดนตรีบรรเลงเพลงไทยพื้นเมืองภาคใต้
บรรเลงเพลงประจำท้องถิ่นภาคใต้ของไทยเรา ร่วมกันเผยแพร่ อนุรักษ์ดนตรีไทยให้อยู่ไปนานๆ เพื่อคงความเป็นไทย ฟังดนตรีบรรเลงเพราะๆได้ที่นี่

คลิกที่เพลย์ลิสต์(Playlist)เพื่อดูรายการเพลง และเลือกฟังเพลงได้ครับ (การใช้งานเพลย์ลิสต์คลิกที่นี่)
รายชื่อเพลง
โนราห์ทำบท (ปี่พาทย์ชาตรี)
มโนราห์บูชายัญ (ดุริยางค์สากล)
ดนตรีภาคใต้ (ตารีตีปัด)
ดนตรีภาคใต้ (ระบำประมง)
ดนตรีภาคใต้ (ระบำบ้องต้น)
ดนตรีภาคใต้ (ระบำชักพระ)
ดนตรีภาคใต้ (ระบำปาเต๊ะ)
ตารียอเก็ตปาฮัง
ปาเต๊ะ
วงดนตรีภาคใต้ และระบำยอเก็ตปาหัง